Saturday, 18 February 2012

Oh i nearly forgot the joke of the week

what drink does Yoda order at a restaurant       answer: Qui-Gon Jinnotonic            ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!